Husorden

Husorden 5402-0, Niverød IV
Godkendt på afdelingsmødet den 17. november 2009.

Generelt 

En almen boligafdeling med mange beboere kan betragtes som et fællesskab, hvor vi i større eller mindre grad er afhængige af hinanden og er med til at værne om fælles værdier. Det er derfor naturligt, at der opstilles regler for færdsel og adfærd, der sikrer et godt beboerklima i boligafdelingen og beskytter os, vore naboer og boligafdelingen som sådan.

Afdelingsbestyrelsen har som væsentlig målsætning for sit arbejde at sørge for at skabe og vedligeholde ro og orden i boligafdelingen, så Niverød IV er et sted, hvor vi er trygge ved og tilfredse med at bo. Vi kan som beboere medvirke meget til dette ved i det daglige at udvise hensyn til hinanden. 

Husordensreglerne er et vigtigt led i bestræbelserne på at holde boligafdelingen og friarealerne i pæn stand og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Vi må ikke glemme, at vi selv gennem huslejen er med til at betale for istandsættelse også af det som ødelægges.

Husordenen føjer sig til de øvrige gældende regelsæt, som er vedtaget af beboerne: Reglerne om råderetten, vedligeholdelsesreglement mv. 

Hvis alle tager hensyn til hinanden, kan vi få et godt naboskab.

Klagevejledning 

Når mange mennesker bor sammen er det svært at undgå konflikter. Oftest vil en henvendelse fra beboere, der føler sig generede, til en beboer, der er årsag til genen, kunne løse problemet. I andre situationer vil en henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret kunne medvirke til at løse problemet.

Ved stærkt generende og gentagne overtrædelser af denne husorden, eller ved hensynsløs optræden i øvrigt, må der rettes henvendelse til ejendomskontoret/KAB.

Klager skal altid fremsættes skriftligt. KAB vil kvittere for modtagelsen og give en orientering om klagesagens forløb. 

I særlige tilfælde kan KAB vælge at indbringe klagesagen for beboerklagenævnet.

I tilfælde hvor en beboer er uenig i KAB´s vurdering af en sag, kan beboeren selv forlange, at sagen indbringes for beboerklagenævnet.

Huse og haver 

 • Du skal vise hensyn, når du gør ting, der kan genere naboerne (især ved brugen af musikinstrumenter, TV og stereoanlæg). 
 • Af hensyn til brandfaren i vores tætte bebyggelse skal du udvise stor forsigtighed ved anvendelse af f.eks. grill eller fakler i haverne. 
 • Antændt fyrværkeri må ikke smides ind eller ud over havernes plankeværker af hensyn til brandfare.
  I øvrigt henvises til lovgivning og bekendtgørelse om fyrværkeri, hvoraf det fremgår, at man som udgangspunkt kun må anvende nytårsfyrværkeri i perioden fra den 27. december til den 1. januar.
 • Brug af (slag)boremaskine eller andet elektrisk værktøj, tæppebankning, græsslåning og lignende må kun foregå på følgende tidspunkter:

  Mandag – fredag mellem kl. 9.00 og kl. 19.00
  Lørdage, søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00

 • Al ophold og færdsel på tagene er ikke tilladt.
 • Affald skal håndteres som følger:
 1. Husholdningsaffald skal deponeres i boligens skralderum.
 2. Glas og flasker afleveres i flaskecontainere og papir, aviser og blade i papircontainere
 3. Storskrald, småt brændbart, pap og haveaffald afleveres på containerpladsen ved ejendomskontoret

  mandag – fredag mellem kl. 7.00 – kl. 14.00 og
  lørdage, søn- og helligdage er pladsen lukket

  Beboere, som ikke selv kan bringe affaldet til containerpladsen, kan hver mandag få affaldet afhentet efter forudgående telefonisk aftale med ejendomskontoret. Affald, der ønskes afhentet, placeres foran boligens udhus tidligst søndag aften eller senest

  mandag morgen inden kl. 7.00 Affaldet skal være sorteret korrekt i hver sin gennemsigtige sæk.

 4. Kemikalieaffald, batterier, autobatterier m.v. afleveres på den fælleskommunale Containerplads. 
 5. Småaffald må ikke smides i området, men lægges i de affaldskurve, som er opsat til formålet mange steder i området.

  I øvrigt henvises til ejendomskontorets informationsskrivelser og vejledninger.

 • Ved indretning af haverne må ventilationshullerne for neden på betonsoklen ikke tildækkes. De tjener til udluftning af installationskælderen.
 • Indgangspartier og forhaver skal fremtræde pæne og ryddelige. Hvis der er opsat stakit, sten, beplantning m.v. i forhaven, skal du selv holde forhaven med beskæring og græsslåning. Beplantning i forhaver og op ad ydermure må hverken gro ind i tagkonstruktionen eller mellem skærmteglene.
 • Vand er meget dyrt. Utætheder ved vandinstallationer og toiletcisterner skal derfor straks anmeldes til ejendomskontoret.
 • Konstaterede skader på bygningsdele skal straks anmeldes til ejendomskontoret.
 • For at undgå tilstopning af afløbsrør skal du være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, hygiejnebind, vat, vatpinde, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.
 • Badning, madlavning, vask, tørring af tøj m.v. giver store mængder fugtig luft i boligen. Du bør derfor lufte ordentligt ud i boligen, gerne flere gange om dagen. Samtidig er det vigtigt, at du holder boligens udluftningskanaler åbne og rene. Der er til samtlige husstande udleveret en KAB information om udluftning, som indeholder flere gode råd om indeklimaet. Folderen kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret.
 • Der må hverken i boligen, udhuset eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brand- og eksplosionsfare eller lignende er til gene eller fare for naboerne eller boligafdelingen.

Fremleje

 • Du må ikke fremleje din bolig uden særlig tilladelse fra boligorganisationen.
  Sker dette, vil det blive  betragtet som brud på lejekontrakten, hvilket giver ret til at ophæve dit lejemål. Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du rette henvendelse til Udlejningsafdelingen i KAB og søge rådgivning om de særlige regler om fremleje, herunder udfærdigelse af særlig kontrakt.

Forsikring

 • Almindeligvis dækker ejendommens forsikring brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Husstandsforsikringen dækker dog kun vandskader, hvis de er opstået pludseligt og ikke stammer fra langsom sivning af vand fra installationerne. Det er hensigtsmæssigt at sørge for, at tv, stereoanlæg, computer, fotoapparat og lignende er mærket mod tyveri. 

Fravær i længere tid

 • Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret og/eller en af dine naboer om det. Ejendomsfunktionærerne har dog ikke pligt til at holde din bolig under opsyn.

Beboerfaciliteter

 • Når du benytter beboerhusets lokaler, vaskeri og sportshal skal ordensreglerne nøje overholdes 

Veje og trafik

 • Afdelingens vej- og parkeringsarealer er offentligt tilgængelige, og er derfor omfattet af færdselslovens bestemmelser.
 • Du må alene parkere i de afmærkede båse på parkeringsarealerne. Du må ikke parkere langs tilkørselsvejene og på græsarealerne. Opsat skiltning om parkering forbudt skal respekteres af hensyn til sikkerheden for områdets børn.
 • Køretøjer med en totalvægt på over 3000 kg, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på ejendommens område. Parkering af lastbiler og anhængere henvises til parkeringsarealerne ved Nivå Center eller i Niverød Erhvervspark.
 • Parkering af trailere henvises til parkeringsarealet ved 100-numrene og den store parkeringsplads ved 400-numrene, og kun på de parkeringsarealer, hvor der med afmærkning er angivet, at parkering af trailere er tilladt. Traileren skal til enhver tid fremstå tom ved parkering. Trailerparkeringen gælder ikke erhvervsmæssige trailere.
 • Campingvogne må gerne i en kortere periode parkeres på de øvrige parkeringsarealer, hvis det sker i forbindelse med klargøring og af- eller pålæsning af vognen. 
 • Cykling, bil- og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier, boligveje og grønne områder. Undtaget fra cykelforbuddet er børn under 6 år, som dog skal indskærpes at udvise forsigtighed. At udvise forsigtighed gælder også ved færdsel på f.eks. rulleskøjter. 
 • Gangstier og boligveje skal holdes fri for barnevogne, cykler, større legetøj, beplantning mv., så den frie passage ikke hindres.
 • Af hensyn til børnenes sikkerhed skal du og dine gæster køre forsigtigt på tilkørselsvejene i området.
 • Større reparationer af biler (motorskift, gearkasseskift, olieskift) eller andet, der sviner eller forurener belægningen på veje, parkeringsarealer eller græsarealer er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at hjemtage og henstille indkøbsvogne fra centret i boligafdelingen.

Leg

 • Leg på tilkørselsvejene og parkeringsarealerne er ikke tilladt.
 • Enhver form for boldspil op ad facader, gavle og udhuse er ikke tilladt. Brug i stedet boldbanerne og boldvæggen på den store legeplads.
 • Leg med bue og pil, luftbøsser, softguns og lignende skydevåben er på grund af deres farlighed ikke tilladt.
 • Leg ved avis- og glascontainerne er ikke tilladt.
 • Legeredskaberne på den store legeplads og andre steder i boligafdelingen er opsat under hensyntagen til de gældende sikkerhedsregler, og det påhviler ejendomskontoret at sørge for vedligeholdelsen. Benyttelsen af legeredskaberne sker dog under forældrenes ansvar, og der bør derfor være tegnet en ulykkesforsikring for børnene.

Husdyr

 • Begrebet husdyr omfatter alene hund eller kat. 
 • Der må holdes 2 husdyr pr. bolig, hvortil der altid kræves en skriftlig tilladelse, der opnås ved anmeldelse til ejendomskontoret. Tilladelsen skal fornys ved hver anskaffelse af ny hund eller kat.
 • I afdelingen er det besluttet, at følgende hunderacer ikke er tilladt:
  Amstaff og blandinger af disse.
  Bullmastiff og blandinger af disse.
  Bullterrier og blandinger af disse.
  Dogo Argentino og blandinger af disse.
  Dogo Canarian og blandinger af disse.
  Dogo De Bourdeux og blandinger af disse.
  Americano Bull Terrier og blandinger af disse.

  Derudover er nogle racer forbudt efter dansk lovgivning – det er pt. racerne Pitt Bull terrier, Tosa og krydsninger, hvor de racer indgår jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 (slettes: bekendtgørelse nr. 748 fra 1991) om forbud mod hold af særligt farlige hunde.

  Ved ansøgning om husdyrtilladelse skal der altid vises dokumentation for hunderace enten i form af stamtavle eller underskrevet erklæring fra dyrlæge.

 • Hunde og katte skal holdes i overensstemmelse med tilladelsens ordlyd og må ikke være til gene for de omkringboende (f.eks. lugt- og støjgener).
 • Hunde skal føres i snor overalt i boligafdelingen og må ikke luftes på de grønne områder, der bruges til leg og boldspil. Hundelorte skal samles op i en pose og smides i egen affaldssæk eller i affaldskurvene i området. 
 • Hunde må ikke bindes uden for husene.
 • Hunde skal være mærkede ifølge lovgivningen. Katte skal være øre- eller chipmærkede.
 • Katte må ikke løbe frit rundt i bebyggelsen, men skal holdes på eget område jf. husdyrtilladelsen
 • Der skal ikke indhentes tilladelse til at holde kæledyr, f.eks. fugle, kaniner, marsvin m.v.
 • Der må ikke holdes høns eller andre nyttedyr. 

Ovenstående kan meget nemt overholdes, hvis vi alle følger nogle få grundlæggende principper under den daglige færden i boligafdelingen:

 • Værn om vores boligafdeling, så den til en hver tid fremtræder indbydende og tryg for os, der bor her - og for vore gæster!
 • Lad være med at genere dine naboer ved din opførsel og vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig!
 • Lad være med at beskadige og ødelægge din bolig, vore fælles beboerfaciliteter eller fælles områder!
 • Sæt dig ind i de gældende regler for boligafdelingen og efterlev dem.

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her
__________________

Referatlink

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1903 snp

  4'eren

Næste nummer udkommer
Oktober 2019