Råderetskatalog

5402-0 – Niverød IV

Godkendt på afdelingsmødet den 17. november 2009

RÅDERET INDE I BOLIGEN

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1385 om drift af almene boliger m.v. af 19. december 2008

Det er vigtigt altid at indhente Ejendomskontorets godkendelse inden et forbedringsarbejde iværksættes.

Alle forbedringer er tilladt 

Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog skal boligen stadig bevare sit præg af at være en almen bolig.

Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbru­gende forbedringer.

Der findes dermed ikke en udtømmende liste over, hvilke forbedringsarbejder en beboer kan udføre i sin bolig. I listen nedenfor kan du finde eksempler på forbedringsarbejder som inspiration.  

Boligændringer 

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, men boligændringer, kan boligorganisationen stille krav om at du retablerer ved fraflyt­ning (fører tilbage til det oprindelige). Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant.

I det følgende kan du læse om: 

  A)  Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig.

  B)  Liste over hvilke boligændringer du har mulighed for at udføre i din bolig.

Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt råderetsudvalget eller afdelingsbestyrelsen, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte Ejendomskontoret v/ driftschefen.

A. Eksempler på forbedringsarbejder

1. Energibesparende arbejder

 • Montering af forsatsvinduer
 • Installation af termostatventiler
 • Installation af elektronisk varmestyringsanlæg
 • Indvendig efterisolering
 • Montering af glasklar underliggende plade i ovenlys i entré og køkken.

Bemærkninger:
Ved installation og montering af termostatventiler skal autoriserede håndværkere benyttes. Kontakt ejendomskontoret herom.

Plade i ovenlys kan købes på ejendomskontoret. Ovenlys i badeværelset må ikke dækkes til.

2. Andre ressourcebesparende arbejder

 • Opsætning af vandbesparende køkkenbatteri
 • Opsætning af vandbesparende håndvaskbatteri
 • Opsætning af vandbesparende brusebatteri
 • Opsætning af vandbesparende toilet  

Bemærkninger:
Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostat­blandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din vvs-installatør herom.

3. Samlet forbedring af køkken og/eller bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge

 • Udskiftning/opsætning af radiator 
 • Opsætning af vandafvisende vægbeklædning  

Bemærkninger:
Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver modregnet ved beregning af godtgørelse.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostat­blandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din vvs-installatør herom. 

Udskiftning af el-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde stærkstrømsreglementet. 

Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFI-relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI-relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom.

Udskiftning af vvs-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere.

Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1m2 vægfliser.

Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunal godkendelse og skal opfylde bygningsreglementets krav herom.

4. Tekniske installationer, herunder el-installationer

 • Opsætning af belysningsarmatur 
 • Opsætning af lampeudtag
 • Opsætning af afbrydere
 • Opsætning af stikkontakter
 • Opsætning af lysdæmpere
 • Etablering af flere radio- og TV-udtag
 • Etablering af flere telefonstik

Bemærkninger:
Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun udføres af autoriserede håndværkere. Beboeren må dog godt - jævnfør reglerne i stærkstrøms­reglementet - udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse af, at beboeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste el-instal­lationer herunder HPFI-relæer. Kontakt ejendomskontoret herom.

Vær opmærksom på, at afdelingen har hybridnet, og anlægget er serieforbundet. Kontakt antennefirma ved ændringer af anlægget, eventuelt via ejendomskontoret.

5. Andre forbedringsarbejder i boligen

 • Ingen

Bemærkninger:
Ingen.

B. Liste over tilladte boligændringer

1. Boligændringer som ikke kræver retablering ved fraflytning

 • Opsætning af rutex (savsmuldstapet) eller glasvæv med efterfølgende dækkende malerbehandling
 • Opsætning af malbart termotapet
 • Opsætning af døre, karme og dørtrin i stedet for eksisterende skydedøre
 • Udskiftning af gangskabe
 • Maling af træpaneler ved loftet og gulvet
 • Maling af indvendige vinduesrammer i de lette facader mod haven med træbeskyttelse til indvendig brug i mahogni-farvet eller hvid
 • Maling af ovenlysskakter

Bemærkninger:
Arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.

Ved opsætning af rutex og glasvæv skal der foretages omhyggelig udspartling af fugerne mellem betonelementerne. Opsætningen skal ske ved kantstødning og afsluttes med dækkende malerbehandling. 

Ved opsætning af termotapet skal der ligeledes udspartles og kantstødes med henblik på senere malerbehandling.

Mål på døre og karme opgives af ejendomskontoret. Der skal anvendes samme dørtype som de eksisterende.

Ved udskiftning af gangskabet skal man være opmærksom på, at lemmen til installationskælderen ikke blokeres.

Ejendomskontoret skal kontaktes om de nedtagne skydedøre og skabselementer med henblik på eventuelt genbrug.

2. Boligændringer som kræver retablering ved fraflytning

 • Nedtagning/flytning af radiator
 • Nedtagning af gangskabe (helt eller delvist)  

Bemærkninger:
VVS- og el-arbejde skal udføres af autoriserede håndværkere. 

Lejer er selv ansvarlig for opbevaringen af skabselementer, da ejendommen ikke har opbevaringskapacitet.

3. Opsætning og nedtagning af ikke bærende skillevægge

Det er tilladt at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevægge. Der skal ikke retableres ved fraflytning, men der gives heller ikke nogen godtgørelse.

De enkelte kommuner har dog mulighed for at begrænse denne rettighed, da antallet af rum i boligen ændres. 

Når det gælder Niverød IV har byrådet i Karlebo Kommune skriftligt meddelt at give en generel tilladelse til ændring af lejemålenes rumantal, uden at byrådet i hvert enkelt tilfælde skal godkende ændringen.

Byrådet forholder sig dog ret til at kunne trække tilladelsen tilbage, såfremt tilladelsen måtte komme til at påvirke kommunens boligpolitiske ønsker og målsætninger.

RÅDERET UDENFOR BOLIGEN

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1385 om drift af almene boliger m.v. af 19. december 2008.

Råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (boligændringer), kan der stilles krav om retablering ved fraflyt­ning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant.

I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen.  

Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte KAB/Ejendomskontoret.

1. Forbedringsarbejder udenfor boligen

 • Opsætning af terrasseoverdækning
 • Udlægning af fliser i gårdhave
 • Afdækning af indgangsparti
 • Etablering af stikkontakt i gårdhaven
 • Etablering af belysning i gårdhaven
 • Etablering af ekstra stikkontakt i skuret
 • Opsætning af mindre overdækning/skur i gårdhaven til redskaber etc.

Bemærkninger:
Terrasseoverdækning skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de af kommunen godkendte tegninger og kommunens betingelser for opsætning. Tegninger m.v. udleveres af ejendomskontoret. Det påhviler lejer at holde overdækningen vel vedligeholdt.

Udlagte fliser må ikke fjernes ved fraflytning.

Afdækning i indgangsparti må udføres i glasklart plexiglas. Plexiglasplader kan købes på Ejendomskontoret. Det påhviler lejer at holde afdækningen vel vedligeholdt.

El-arbejde skal altid udføres af autoriseret installatør.

Højden på overdækning/skur må ikke overstige højden på plankeværket, og må ikke fastgøres i muren. Ejendomskontoret giver vejledning om opsætning, som skal følges.

Plankeværket er vedligeholdelsesfrit og må ikke træbehandles.

2. Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning

 • Beplantning i gård- og forhave
 • Opsætning af lavt stakit, hæk eller fodhegn ved forhaven (maks. 1 meter højt målt fra stien)
 • Ændring af indgangspartiet må kun ske i henhold til forslag, der i forbindelse med renoveringen er udarbejdet af arkitektfirmaet Blad & Thygesen

Bemærkninger:
Højden på træer må ikke overstige 5 meter.

Beplantning må ikke gro ind i sternen, murkronen, ventilationshullerne og skærmteglene, og det påhviler lejeren at forebygge dette ved beskæring. 

Beplantning må ikke fjernes ved fraflytning.

Opsat stakit eller hæk ved forhave må ikke overskride det naturlige skel - lige linje mellem indgangsparti og naboskur - og skal vedligeholdes af lejer.

Der må aldrig bores i teglene.

3. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.

Her kræves retablering ved fraflytning:

 • Opsætning af markise i stof
 • Opsætning af mindre drivhus i let konstruktion

Bemærkninger:
Markisen skal vedligeholdes af lejer og skal være intakt i boperioden. Ejendomskontoret giver vejledning om opsætning, som skal følges. Eventuel el-installation  skal foretages af autoriseret installatør.

Højden på drivhus må ikke overstige højden på plankeværket. Ejendomskontoret giver vejledning om opsætning, som skal følges. Eventuel installation af el i drivhus skal foretages af autoriseret installatør.

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her
__________________

Referatlink

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1904 snp

  4'eren

Næste nummer udkommer
December 2019