Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement
Model A – normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998.

A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. 

Normalistandsættelse kan undlades for byg­ningsoverflader, som ved fraflytningssynet frem­træder håndværksmæssigt forsvarligt nyistand­sat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Dette regelsæt er godkendt på afdelingsmødet den 27. oktober 2005 og erstatter det tidligere vedtagne regelsæt af 28. oktober 2004.

I Generelt

Reglernes ikrafttræden

1. Med virkning fra den 27. oktober 2005 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Ændring af lejekontrakten

2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle mod­stående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten 

Beboerklagenævn

3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand

1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistand­satte.  

Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

Syn ved indflytning

2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport

3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflyt­ningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. 

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mang­ler ved fraflytning.

III Vedligeholdelse i boperioden

Lejerens vedligeholdelsespligt

1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne ved­ligeholdelse.

2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Særlig udvendig vedligeholdelse

3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer  afholder alle udgifter i denne forbindelse.

7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

Anmeldelse af skader

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren stra­ks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

IV Ved fraflytning

Normalistandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig

 a) maling af lofter,

 b) maling af vægge, og

 c) rengøring

Har lejeren uanset bestemmelsen i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI om boligens standard ved lejemålets begyndelse opsat tapet, påhviler det lejeren at afholde de med fjernelse af tapetet forbundne udgifter jf. afdelingens råderet. 

Anvendelsen af Rutex eller glasvæv som underlag for maling er dog tilladt forudsat, at fugerne i træfiber- og betonvægge udspartles, og at de nævnte materialer stødes sammen.

2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

Misligholdelse 

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Undladelse af normalistandsættelse 

6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Syn ved fraflytning

7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport 

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 

9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. 

Oplysning om istandsættelsesudgifter

10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse

11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse 

13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Udgifter til istandsættelsesarbejder, der ikke er medtaget i synsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre man­gelen ikke har kunnet erkendes ved anvendelse af sæd­vanlig agtpågivenhed, eller lejeren har handlet svigagtigt.

Istandsættelse ved bytning 

14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.  

V Særlig udvendig vedligeholdelse (jf. III, 4)

1. Gårdhave og forhave ved indgangspartiet vedligeholdes af lejer, så de fremtræder pæne og velvedligeholdte. Bevoksningen i haverne skal holdes i en passende afstand fra facaderne. Slyngplanter må ikke have en begroning som kom­mer i forbindelse med taget /sternen.

Lejer vedligeholder det opsatte hegn i egen have på den indvendige side. Træolie hertil udleveres af ejendomskontoret.

Lejer vedligeholder opsatte og godkendte terrasseoverdækninger.

Udlejer vedligeholder de malede overflader på vinduer og døre, hegnets udvendige side og udhusets udvendige side. Såfremt lejer selv ønsker at vedligeholde hegn og udhus udvendigt, udleverer ejendomskontoret træolie hertil.

Udlejer udfører glatførebekæmpelse og renholder stier, veje og p-pladser i bebyggelsen.

Lejer udfører glatførebekæmpelse og renholder indgangspartiet og området fra stien og ind til indgangspartiet.

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV, 1)

Stuer, værelser og entré
Vægbehandling

1. Betonvægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen udført i pudset beton eller tapetseret med Rutex eller glasvæv og efterfølgende malerbehandlet med acrylplastikmaling.

Indvendige vægge er træfibervægge, som enten er malet eller tapetseret med Rutex eller glasvæv og efterfølgende malerbehandlet med acrylplastikmaling.

Vedligeholdelse kan finde sted på følgende måde:­ Klargøring og udspartling med sandspartelmasse, pletgrunding og overfladebehandling med acrylplastikmaling som Flutex 10 eller tilsvarende kvalitetsmaling

Loftbehandling

2. Lofterne er af træfiberplader. Vedligeholdelse kan finde sted på følgende måde: Afvaskning, udspartling med sandspartelmasse, pletgrunding og maling med acrylplastik­maling som Flutex 5 eller tilsvarende kvalitetsmaling. 

Køkken
Vægbehandling

3. Som under punkt 1.

Loftbehandling 

4. Som under punkt 2.  

Badeværelse/toilet
Vægbehandling

5. Badekabinen er udført i glasfiber belagt med gelcoat. Over­fladen afkalkes med alm. kalkfjerner hvorefter væggene vedligeholdes med voks (alm. bilvoks).

Der må ikke bores huller til opsætning af skabe og andet inventar. Det er dog tilladt at opsætte 2-3 ekstra håndklædeknager i forlængelse af de eksisterende.

Loftbehandling

6. Betonloft. Som under punkt 1. 

Gulvbehandling
Stuer, værelser og entre

Badeværelse

7. Lakerede gulve. Der må kun vaskes med sæbespånevand, og der må ikke anvendes sulfo. Før lakering skal der til neutralisering af eventuelle sæberester vaskes med eddikesurt vand (2 dl 32% eddikesyre til en spand vand).

Til lakering benyttes vandbaseret gulvlak. Lakpåføringen skal ske på langs af brædderne og altid ind i et halvtørt område. Påføringen skal ske med pensel eller mohairrulle.

Mosaikgulv. Afvaskes med almindeligt sæbevand. 

Træværk 

8. Døre og øvrigt træværk er overfladebehandlet med acryl-plastikmaling svarende til interiør 50. Behandling af malede overflader: Afvaskning, slibning, udspartling med acrylspar­telmasse, slibning, grunding og maling med acrylplastik­maling interiør 50 på vandbasis.

Vindueskarme, -rammer, -stolper er overfladebehandlet med træolie (naturtræ). Behandling: let slibning med ståluld, hvorefter der påføres træolie.

Vinduer og terrassedøre: Beslag og bevægelige dele smør­es.

Inventar 

9. Køkkenelementer og skabslåger i boligen er udført i melamin overflade med raminkanter. Skabslåger og elementer kræver ingen overfladebehandling, ud over afvaskning med sæbevand (sæbespåner). Raminkanter slibes og la­kering.

Køkkenbordsplader kan fremstå i en plastlaminat eller lignende.

Skabe i entre: Som køkkenelementer m.v. jf. ovenfor.

VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

Lofter og vægge fremstår med acrylplastikmaling som Flutex 5 eller tilsvarende kvalitetsmaling, normalt i farven hvid.

2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

Gulvene kan derfor have farveforskelle hvor der har ligget tæpper eller lignende. Mindre ridser og misfarvninger kan forekomme.

Træværk kan have farveforskelle i samme rum, da der kun males træværk, hvor dette har været misligholdt.

Slid og ælde

3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.  

Farvevalg 

4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Dog skal helhedsindtrykket være pænt.

Tilflytteren må acceptere, at der på det malede træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag.

5. Der er i boligerne forberedt til montering af opvaskemaskine/vaskemaskine

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her
__________________

Referatlink

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1903 snp

  4'eren

Næste nummer udkommer
Oktober 2019