Installationsretten

4'eren

Fredensborg Boligselskab

Skriv til bestyrelsen.

bestyrelsen@4eren.dk

4'eren

Ejendomskontoret:

 

Mariehøj 478

2990 Nivå

 

Tlf.: 4914 5079

Hverdage 07:00 - 09:00.

 

Mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk

 

 

 

Installationsretten

 

Installationsretten for Niverød IV

Installationsretten

 

Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 10. september 2004 - Nr. 920 i § 35 og i § 36.

 

Arbejder, der hører under Installationsretten, giver ret til at foretage installationer og forbedring­er i boligen, medmindre boligorganisationen (Karlebo Boligselskab) v. KAB kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen.

 

Forskellen på Råderet og Installationsret er, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig, hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man har brugt Råderet, skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der også kræves retablering ved fraflytning

 

Ønsker du at udføre arbejder, der hører under Installationsretten, skal du give KAB/Ejendomskontoret besked, inden du foretager installationen. KAB/Ejendomskontoret vil inden 14 dage fremsende en tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til retablering. Deposita skal altid betales kontant.

 

I det følgende kan du læse om mulighederne for at udføre installationer i og forbedringer af boligen under Installationsretten i din afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan gennemføres. Er du i tvivl om noget, så kontakt KAB eller Ejendomskontoret.

 

1. Sædvanlige installationer i boligen:

 

Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur

 

Udskiftning/opsætning af lampeudtag

 

Udskiftning/opsætning af afbrydere

 

Udskiftning/opsætning af stikkontakter

 

Udskiftning/opsætning af lysdæmpere

 

Udskiftning/etablering af flere radio- og TV-udtag

 

Udskiftning/etablering af flere telefonstik

 

Udskiftning/opsætning af termostatventiler på radiatorer

 

Installation af elektronisk varmestyringsanlæg

 

Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier

 

Udskiftning af komfur

 

Udskiftning/opsætning af emhætte

 

Udskiftning af køleskab

 

Opsætning af vaskemaskine

 

Opsætning af opvaskemaskine

 

Opsætning af tørretumbler

 

Opsætning af tørreskab

 

Opsætning af strygerulle

 

Bemærkninger:

 

Installationer under Installationsretten skal udføres efter gældende love og regler. Se også bemærkningerne under Råderet inde i boligen.

 

2. Opsætning af antenner/paraboler:

 

Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter boligorganisationens anvisninger til modtagelse af radio- og tv-programmer. Lejeren afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af antenneinstal­lationen.

 

Bemærkninger:

 

For paraboler, der overstiger et omfang på 1 meter i diameter, skal ansøgning indsendes til boligorganisationen, der anmelder dette til Karlebo Kommune i henhold til bygningsreglementets kapitel 1.6, stk. 1, afsnit e.

 

Parabolantenne kan fri monteres i gårdhaverne. Højden fra jord til øverste kant af parabolantennen må ikke overstige 1,80 meter.

 

Boligorganisationen kræver et passende depositum til sikkerhed for retableringsomkostninger ved nedtagning og/eller fraflytning. Deposita skal altid erlægges kontant. Lejeren skal forevise forsikringspolice (f.eks. familieforsikring), der dækker lejerens erstatningsansvar for skader, der forvoldes af parabolanlægget.

 

Den enkelte lejer skal selv bekoste opsætning af parabolantenne.

 

Hvis flere lejere ønsker at opsætte en fælles parabol, forlanger boligorganisationen, at de pågældende lejere stifter en antenneforening, som skal stå for etablering og drift af fællesantenneanlægget. Der skal vælges en bestyrelse for antenneforeningen.

 

Det påhviler bestyrelsen at meddele boligorganisationen, hvem der sidder i bestyrelsen, således at boligorganisationen med frigørende virkning kan henvende sig til disse angående spørgsmål vedrørende antennen. Bestyrelsen skal samtidig sende et eksemplar af foreningens vedtægter til boligorganisationen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, at foreningen skal tegne en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring vedrørende antennen samt i tilfælde af foreningens ophør bære udgifterne som følge af nedtagning af antennen. Boligorganisationen forlanger, at foreningen indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for boligorganisationens krav mod foreningen. Depositummets størrelse vil fremgå af den aktuelle tilladelse og skal erlægges kontant.

 

Ved væsentlig tilsidesættelse af de pligter, som boligorganisationen har angivet, kan boligorganisationen kræve anlægget nedtaget.